Okvir Pavlove kronologije

Okvir Pavlove kronologije

apostol_pavel_04Zgodovinski podatek v Apd, ki je mogo?e kronoloko precej natan?no dolo?iti ?as Pavlovega misijonskega potovanja, je omemba prokonzula Galiona v Ahaji (Apd 18,12) pod cesarjem Klavdijem (41-54). Leta 1905 so v Delfih odkrili napis prokonzula Galiona, ki je upravljal Ahajo med pomladjo leta 51 in pomladjo leta 52. Pavel, ki je bil v Korintu vsaj 18 mesecev, je bil tam gotovo v ?asu med leti 51-52, ko so ga zaradi nemirov pripeljali pred prokonzula (Apd 18,12-16). Na podlagi tega podatka lahko sestavimo okvirno kronologijo dogodkov prvih kr?anskih desetletij:
 • 30 na dan pripravljanja na Veliko no?, v petek, 14. nizana Jezus umre na kriu; isto leto je na binkotni praznik rojena Cerkev (Apd 2);
 • 31 izvolitev sedmih diakonov (Apd 6,1sl.);
 • 32 mu?enitvo diakona tefana (Apd 7)
 • 33 Pavlovo spreobrnjenje (Apd 9); del prve kr?anske skupnosti se razkropi iz Jeruzalema (Apd 8);
 • 33 Pavel se umakne v Arabijo, nato se vrne v Damask (Apd 9,19sl.; Gal 1,17sl)
 • 35 Pavel bei iz Damaska (Apd 9,25; 2 Kor 11,32sl.; smrt kralja Areta);
 • 35 Pavel prvi? obi?e Jeruzalem in ostane tam 15 dni (Apd 9,26-29; Gal 1,18);

Ko so bratje to izvedeli, so ga odpeljali v Cezarejo, nato pa poslali v Tarz. Cerkev je tedaj po vsej Judeji, Galileji in Samariji ivela v miru. Izgrajevala se je, napredovala v strahu Gospodovem ter rastla v tolabi Svetega Duha. (Apd 9,30-31)

 • 36-42 Pavel v Kilikiji in Siriji:
Nato sem el v pokrajine Sirije in Kilikije. Cerkvam po Judeji, ki so v Kristusu, sem bil osebno nepoznan. Le sliali so: Tisti, ki nas je neko? preganjal, zdaj oznanja vero, ki jo je neko? skual zatreti. In slavili so Boga zaradi mene (Gal 1,21-24).
 • 43 Barnaba poi?e Pavla v Tarzu in ga pripelje v Antiohijo (Apd 11,25-26.);
 • 44 pred Veliko no?jo ukae Herod Agripa I, ne?ak Heroda Antipa (prim. Lk 3,1) obglaviti Jakoba Starejega, Janezovega brata (Apd 12,2); po praznikih vre v je?o tudi Petra; isto leto Herod umre (Apd 8,20-23);
 • 45/46 Pavel in Barnaba prineseta materialno pomo? pomo? jeruzalemski Cerkvi (Apd 11,12-30; 12,25);
 • 47/48 Prvo misijonsko potovanje na Ciper in Galatijo v Anatoliji (Apd 13-14);
 • 49 Apostolski zbor v Jeruzalemu (Apd 15; Gal 2,1-14); Pavel in Barnaba kot odposlanca antiohijske Cerkve (15,22); Pavel drugi uradni obisk Jeruzalem po tirinajstih letih (Gal 2,1-2): Po tirinajstih letih sem spet el z Barnabom gor v Jeruzalem. S sabo sem vzel tudi Tita. 2el pa sem po razodetju. Predloil sem jim evangelij, ki ga oznanjam med pogani, in e posebej najuglednejim osebam, da bi morda ne tekel ali da ne bi bil tekel v prazno.
 • 49 (jeseni) Konflikt med Pavlov in Petrom v Antiohiji (Gal 2,11-14); cesar Klavdij izene Jude iz Jeruzalema;
 • 50-52 Drugo misijonsko potovanje v Malo Azijo, Makedonijo, Ahajo, Korint (Apd 15,36-18,22); med 18-mese?nim bivanjem v Korintu (Apd 18,11) napie Pavel 1 Tes. Proti koncu leta 51 ga pripeljejo pred Galiona (Apd 18,12sl.).
 • 53-58 Tretje misijonsko potovanje v Malo Azijo (Apd 18,23-21,17); med bivanjem v Efezu (53-55) napie Gal in 1 Kor; morda tudi Flp in Flm), Ahaji - v Korintu napie Rim (56) in Makedonija (verjetno v Filipih napie 2 Kor); spomladi 58 slovo v Milet; do binkotnega praznika eli priti v Jeruzalem (20,16)!
 • 58 Pavla v Jeruzalemu pred templjem primejo (Apd 21,27sl.);
 • 58-60 Pavel kot ujetnik v Cezareji (Apd 23,33-26,23); Apd 24,27: "Ko sta se dopolnili dve leti, je Feliksa zamenjal Porkij Fest. Feliks se je hotel Judom prikupiti, zato je Pavla pustil v je?i." Porkij Fest je bil cesarski namestnik v Judeji med leti 59-61. V primerjavi s svojim predhodnikom Feliksom je slovel kot potenjak; kljub temu ni mogel umiriti napetosti, ki so se razra?ale med Judi in rimskimi oblastniki. Joef Flavij poro?a, da je Klavdijev namestnik cesar Nero (54-68) postavil za prokonzula Festa (Flavij, JS 20.182). Feliksa so namre? Judje toili pri Neronu
 • 60 (spomladi) Pavel potuje v Rim (Apd 27,1-28,16);
 • 61-63 Pavel kot ujetnik v Rimu (Apd 28,30-31; 2 Tim 4,6-8); morda so tukaj nastala pisma iz ujetnitva: Kol, Ef, in Flm;
 • 63-66 Pavlovi potovanji v panijo in na Vzhod (Rim 15,24sl.); morda v tem ?asu napie pisma 1 in 2 Tim in Tit;
 • 67 Pavlovo drugo rimsko ujetnitvo (2 Tim?); proti koncu leta umre mu?enike smrti.
Morda je med leti 63 in 64 Pavel vendarle poskual priti v panijo (prim Rim 15,24). Vsekakor se je vrnil v Rim ele po velikem poaru, ki je v mestu divjal od 19. do 28. julija leta 64 in ki je uni?il 10 od 14 mestnih ?etrti. Da bi se opral suma, se je cesar Neron kruto znesel nad kristjani. Rimska cerkev je bila skoraj iztrebljena. Novica o tem je do konca leta 65 dosegla Pavla in pavlinske cerkve v Gr?iji in Mali Aziji. Verjetno je bil to razlog, da je Pavel v naglici zapustil Milet (2 Tim 4,20). Gotovo se je ?util prvi poklican, da ponovno oivi pregnano rimsko skupnost.

Skrajni termin Pavlove smrti je Neronova smrt 9. junija 68. Z ozirom na Evzebijevo in Hieronimovo poro?ilo je najverjetneji ?as Pavlove smrti zadnja ?etrtina leta 67.